* Jogi nyilatkozat *

Adatvédelmi tájékoztató

A személyes adatok kezelése
Szolgáltató a honlapjának látogatói, valamint regisztrált felhasználóinak (továbbiakban: Felhasználó) személyhez fûzôdô jogait tiszteletben tartja, ennek megfelelôen személyes adataikat a hatályos jogszabályi elôírásoknak megfelelôen kezeli. A szolgáltatások nyújtása során az alkalmazott elektronikus eszközök üzemeltetése vonatkozásában garantálja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatása érdekében a megfelelô mûszaki és egyéb szervezési intézkedésekkel a személyes adatok kezelésének, valamint tárolásának a biztonságát. Személyes adatnak tekintendô minden, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott ilyen jellegû adat, minden olyan adat tehát, amellyel a Felhasználó azonosíthatóvá válik (így neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe stb.).

Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatkezelés célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (pl. dokumentumok letöltésének lehetôsége, hozzászólás a fórumhoz), valamint a megrendelt szolgáltatás (értesítések, hírlevelek) kiküldésének lehetôsége.

Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenô hirdetési csíkokon (banner) reklámok/tartalmak jelenjenek meg, illetve a Felhasználónak küldött hírlevelekben reklámok/hirdetési ajánlatok jelenjenek meg. A megjelenô hirdetések/reklámok/tartalmak nem tekinthetôek személyre szabott reklámnak.

Az adatkezelés célja továbbá a felhasználók azonosítása, internetes közösség kommunikációjának elôsegítése, digitális tartalommegosztás, önkifejezés és az ezekben történô kereshetôség lehetôségének a biztosítása.

A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülô adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelô a megjelölt céloktól eltérô célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó elôzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelezô adattovábbításokra.

A Szolgáltató adatkezelése a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése a) pontja szerint, az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásán alapul.

A Szolgáltató csak azon adatokat rögzíti, dolgozza fel, illetve kezeli, amelyeket törvény elôír, illetve melyek kezelésére lehetôséget teremt.

Az adatokat a Szolgáltató rögzíti és tárolja, azokat harmadik fél számára sem statisztikai, sem reklámcélra nem adja tovább, vagy kölcsönzi. Az adatok kiadását viszont elôírhatja törvény, különösen bûnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú felhasználásra.

Adatkezelésre a Szolgáltató, illetve a vele munkajogviszonyban vagy egyéb polgári jogi jogviszonyban álló személyek jogosultak. Szolgáltató adatfeldolgozásra az adatokat nem adja át.

Az adatkezelés idôtartama: Az adatkezelés határozatlan idôre szól.
A személyes adatok törlése: 
A felhasználó saját személyes adatainak törlését a weboldalon kezdeményezheti. A kezdeményezést követôen a Szolgáltató e-mail értesítés útján kéri a törlési igény megerôsítését. Amennyiben a megerôsítésre sor kerül, a Szolgáltató a törlési igény megerôsítésének beérkezésétôl számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-55088/2012.
A nyilvántartási szám a bejelentett adatkezeléseket azonosítja.
A kezelt adatok köre: „ Weboldal üzemeltetése. Felhasználók illetve jogosultságuk azonosítása, internet közösség kommunikációjának elôsegítése, digitális tartalommegosztás, önkifejezés és az ezekben történô kereshetôség lehetôségének a biztosítása; hirdetések /reklámok/ tartalmak megjelenítése, felhasználóhoz közvetítése; statisztikai cél. „ megnevezésû adatkezelést
Felhasználói név és jelszó
Név
Lakcím
E-mail cím
Születési idô
Bankszámlaszám
IT biztonság és Cookie-k
A Szolgáltató a Felhasználó adatainak védelme érdekében a számítógépével folytatott kommunikáció során többrétû titkosítást alkalmaz.
Szolgáltató nem vállal felelôsséget az adatok rajta kívülálló okból (pl. hacker-támadás, vis maior) történô jogosulatlan megszerzésébôl eredô kárért.
Szolgáltató jogosult az adatok jogosulatlan megszerzésére irányuló jogsértés esetén büntetôjogi úton fellépni.

Cookie-k
A cookie kis méretû programok vagy fájlok, melyeket a Felhasználó internetes böngészôje ment el honlapunkról és tárol el, kizárólag a felhasználó azonosításának megkönnyítése, valamint a meglátogatott oldal személyre szabhatóságának érdekében. Az internetes böngészôk jelentôs része az alapbeállításból adódóan elfogadja a cookie-kat, ugyanakkor lehetôség van ezek felhasználó általi letiltására, visszautasítására is. Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k felhasználó általi tiltása nem akadálya a honlapunk böngészésének, vagy meglátogatásának, azonban elôfordulhat, hogy Ön nem tudja honlapunk bizonyos részeit meglátogatni, vagy testreszabott információkat fogadni.

Statisztikai célú adatgyûjtés
Honlapunk szolgáltatásainak javítása, a felhasználói élmény fokozása, valamint látogatottsági statisztikák készítése érdekében szervereink elmenthetik az Ön által használt IP címet, web böngészôje típusát, számítógépes operációs rendszerét. A Szolgáltató ezen adatokat kizárólag összesített formában dolgozza fel a fenti célok érdekében, azokat az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatokkal semmilyen módon nem kapcsolja össze.

Jogsértés, jogorvoslat
Az adatkezelés idôtartama alatt a Felhasználónak bármikor joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésrôl, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, vagy a jogszabályi kivételektôl eltekintve azok törlését, illetve tiltakozási joggal élhet az adatkezeléssel szemben a jelen Adatvédelmi tájékoztató 1. pontjában meghatározott elérhetôségek valamelyikén.
Amennyiben az érintett tiltakozik személyes adatának kezelése ellen, a Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idôn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérôl a kérelmezôt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat törli. Ha az érintett a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelô a határidôt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétôl, illetve a határidô utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az érintettek további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.-19.§, valamint a 21. § tartalmazza.

A Felhasználó felelôssége
A jelen tájékoztatóban foglaltak betartása és az eredményes együttmûködés érdekében kérjük, hogy fokozottan ügyeljen bejelentkezési azonosítóinak, jelszavainak védelmére, a jelszavainak megválasztására, adatainak pontos (naprakész) megadására, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetôségét. A Felhasználók felelôsséggel tartoznak minden olyan eseményért, mely azonosítóik felhasználásával jön létre. A Felhasználók szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebbôl fakadóan bekövetkezô személyes adattal való visszaéléssel kapcsolatban a Szolgáltatót nem terheli felelôsség.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a honlap nem rendeltetésszerû, vagy visszaélésszerû használata a Szolgáltató részérôl maga után vonhatja:
a felhasználó hozzáférési jogainak felfüggesztését,
súlyosabb esetben a felhasználói jogok elôzetes figyelmeztetés nélküli törlését, megszüntetését.

Az adatvédelmi tájékoztató módosításának lehetôsége:
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztatót a felhasználók elôzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követô használatával elfogadja a módosított adatvédelmi tájékoztatót.

Alkalmazandó jogszabályok
A Szolgáltató (mint adatkezelô) tevékenysége során elsôsorban az alábbi jogszabályokat tekinti mérvadónak:
Magyarország Alaptörvényének VI. fejezetének (2) és (3) pontjában foglalt személyes adatok védelméhez fûzôdô jog,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. tv.,
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrôl,
1978. évi IV. törvény a Büntetô Törvénykönyvrôl.

A Flip Creative Mûvészeti Szolgáltató Kft., a Kedvencrandi.hu weboldal üzemeltetôje ezúton teszi közzé adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezônek ismer el.
Az adatkezelô adatai:
Cégnév: Flip Creative Mûvészeti Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”)
Cégjegyzékszám: 03-09-117119
Adószám: 14538773-2-03
E-mail: support@kedvencrandi.hu
Felmerülô kérdéseivel, problémáival kérjük, forduljon hozzánk a fentiekben megjelölt elérhetôségen.